งานอื่นๆ
  •    ข้อมูลรางวัลวิจัยดีเด่น และสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554
  • ข้อมูลรางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554
ลำดับ
โครงการปริญญานิพนธ์และศิลปนิพนธ์
วิทยาลัย/คณะ
รายชื่อนักศึกษา
บทคัดย่อ
1.

ฤทธิ์ต้านการเจริญของเชื้อราบนแผ่นยางพาราดิบโดยสารสกัด
จากธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์์

นางสาวจินดานุช  มณีกุล 
นางสาวนุชยา  สงฆ์รักษ์

2.
การเตรียมผงกระตุ้นจากลูกยางใบซอเพื่อกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟในน้ำเสีย

คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

นายสุรชัย  กาญจนาคม 
3.

การสำรวจสุขภาวะทางจิตวิญญาณนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่อยู่
ในสภาพวิทยาทัณฑ์ : กรณีศึกษา คณะกายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด  

นายจตุพร  บุญยวงษ์ 
นางสาวศรัญญา  คงมนัสนางสาวสุภมาศ  คงไข่

4.

การศึกษาพาหะของแอลฟ่าธาลัสซีเมียโดยเทคนิค Multiplex PCR ในหมู่บ้านตำแย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะเทคนิคการแพทย์

นายจักรพันธุ์  รุณเจริญ 
นายกรวัฒน์  สีใส
นางสาวจินตนา  ศิริวารินทร์
นายพงศธร  ชาญเนตร นางสาววลัยลักษณ์  ทองทับ

5.

ความชุกของอาการไม่พึงประสงค์ของยาคาร์บามาเซปีน ฟีนัยโทอิน และโซเดียม วาลโปรเอท ณ คลินิกลมชัก สถาบันประสาทวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์ 

นายอภิสิทธิ์  ประวัง 
นายนิกร  พันไธสง
นายสุธิพร  อัครแสง
นางสาวนัยนา  แก้วอภิชัย
นางสาวพัณณิณ  ลิ้มทัศนานนท์
นางสาวยอดดารา  อุทธิเสน
นางสาวอาทิตยา  เสนามาตย์นางสาวณัฐนาร์  นันทไพบูลย์

6.
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเอนไซม์ไลเปสและค่าเปอร์ออกไซด์ ในขั้นตอนการแช่น้ำของกระบวนการผลิตข้าวฮางงอกหอมมะลิ 105 ของวิสาหกิจชุมชนสกลวาปี

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

นางสาวนฤมล  ลอยแก้ว  นางสาวปนัดดา  พูลภักดี

7.
ระบบการจัดการข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการ (บริษัทแอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน))

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายรุ่งโรจน์  จิรวัฒนาภรณ์  
8.
ถิ่นที่และตัวตน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายสถาปัตย์  สร้อยจำปา 
9.
การกำจัดน้ำเสียจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยรังสิต  ด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีโดยใช้เฟอรัสซัลเฟตและกระบวน
การตกตะกอนทางไฟฟ้าเคมี

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี        

นางสาวอุราวรรณ  ท่วงที 
นายพงษ์พันธ์  จักรแก้ว

10.
สารเติมแต่งเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำมันเชื้อเพลิง

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคม

นายอนันท์  ละงู 
นายโดง  งามวิลัย

11.

การสกัดน้ำมันงา

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

นางสาวศศิธร  ขันทองหล่อ 
นายรณกฤต  อยู่ศิริ 

12.
การวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมูลนิธิอิศรา อมันตกุล
ระหว่างปี 2540-2552

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์

นางสาวศุภนา  จันทรสิทธิ์   
13.
การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่มีต่อ
นโยบายการขึ้นราคาอ้อยของรัฐบาล

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์์

นายวิชากร  ครุฑะกะ 
14.
การประเมินโครงการไข่ไก่เพื่ออาหารกลางวันของบริษัทเจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์์

นายณฤณรรณฏ์  มหาอนันตพัฒน์ 
15.
แสงธรรมชาติและการทดลองเพื่อการออกแบบภายใน

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบภายใน

นายสิปนนท์  เดชอนันต์ 
16.
โครงการออกแบบหนังสือ  รักสู่รักษ์นกเงือกไทย

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

นายอรรถวุฒิ  แก้วละมูล 
Link
17.

โครงการศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได
้แรงบันดาลจาก  เมดูซ่า

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

นายอาชวิน  ทองอ่อน   
18.

การดูแลการผลิตอัลบั้มเพลง  The Sky Above

วิทยาลัยดนตรี
แขนงวิชาการผลิตดนตรี

นายอภิรักษ์  ตรีสุขสกุล    
Link
19.

โครงการออกแบบคอนเซปต์อาร์ตเพื่ออนิเมชั่น
เรื่อง Wives and Concubines

คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

นายศรัณย์  ฉัตรัตติกรณ์   
 
 
  • ข้อมูลรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554
ลำดับ
โครงการปริญญานิพนธ์และศิลปนิพนธ์
วิทยาลัย/คณะ
รายชื่อนักศึกษา
บทคัดย่อ
รางวัลรองชนะเลิศ

1.

โครงการเกมบนไอโฟน ชื่อเกม Babies English

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

นางสาวประทุมทิพย์  อ้อยกาม  นางสาวนันทิภัคค์  ดิษนันทน์คุณากร

2.

ชุดอุปกรณ์เสริมรถจักรยานยนต์สะเทินน้ำสะเทินบก

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นายพรเทพ  ทักษิณวราจาร 
นายณรงค์ศักดิ์  ชัยสงคราม
นายรัตนพงษ์  ศิริสม

3.

ภาพยนตร์สั้น  เรื่อง เด็กชายประชาชน

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

นางสาวมณีรัตน์  ศรีนัครินทร์ 
นายภูริพันธ์  ภู่ไพบูลย์
นายขจร  กานต์วารีรักษ์
นายเรวัต  สุวรรณวงศ์
นายเกริกเกรียงสิฐ  หนูเกื้อนายก้องภพ  อ่อนนิ่ม

4.

โครงการออกแบบภาพยนตร์สั้น 2.5 มิติ
เรื่อง A little BIG Thing

คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

นายปัญญวัฒน์  บำรุงศิลป์  
5.
โครงการศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้
แรงบันดาลใจจาก  จักรกลชีวะ

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

นางสาววีร์ดา  สิทธิพันธุ์    
รางวัลรองชนะเลิศ

1.

โครงการเกมบน iPhone ชื่อเกม Papaya Pok Pok

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย 

นางสาวสิริพร  เพียรธุรกิจ 
นายปรมินทร์  สิงห์สิทธิ์

2.
โครงงานการจัดทำหนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊ค เรื่อง
ตะกอนแห่งความทรงจำ

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์   

นางสาวเพชรกมล  พรหมเพ็ชร 
3.
โครงการออกแบบภาพยนตร์สั้น 2 มิติ เรื่อง Rolling Life

คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

นายกิติวงศ์  จันทะคราม 

4.
นำกลับมาใช้ใหม่

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย

นายปรัชญ์  ฮวดมัย   

รางวัลรองชนะเลิศ
1.

ระบบศูนย์รวมการจองโรงแรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวชนินันท์  เสมาชัย 
นางสาวอนุสรา  แก้วรุ่งเรือง 

2.

โครงการสร้างสรรค์สื่อปฏิสัมพันธ์  เรื่องการบำบัดน้ำเสีย
ของชุมชนบางปรอก จังหวัดปทุมธานี

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชามัลติมีเดีย

นายวราพล  เกษมสันต์   
3.

โครงการออกแบบภาพยนตร์สั้น 3 มิติ  
เรื่อง  The ward

คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

นายธนนันท์  อินทิตานนท์  
นางสาวพัชรี  แก้วกฤษดา

4.

โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบ
เรื่อง แมลงอนุรักษ์โดยเทคนิคภาพพิมพ์

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

นายเจษฎา  ลัดกระทุ่ม   
         

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.