งานมาตรฐานหลักสูตร
 

                                      งานมาตรฐานหลักสูตร เป็นงานดำเนินการและประสานงานกับคณะวิชาหรือภาควิชา ในการจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร
                             เพื่อใช้ในการขอเปิดดำเนินการ การขอรับรองมาตรฐาน การขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร
                             รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป โดยจะต้องประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
                             รวมทั้งการตั้งกรรมการสอบไล่ภายนอก และกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.