ติดต่อเรา
                 สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
                 ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
                 เบอร์โทรศัพท์ 02-791-5670-79
                 เบอร์โทรสาร 02-791-5677
                 e-Mail : academic@rsu.ac.th
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.