รู้จัก สมว.

 

  • ประวัติความเป็นมา

                 สำนักงานมาตรฐานวิชาการ เป็นหน่วยงานในสายวิชาการ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยใช้ชื่อว่า "สำนักบริหารการศึกษา" หลังจากนั้นไม่นานได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานวิชาการ" และล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานมาตรฐานวิชาการ" โดยในระยะแรก จะดูแลงานทางด้านวิชาการทั้งหมด เช่น งานหลักสูตร งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ งานปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ งานขอตำแหน่งวิชาการ งานเทียบโอนหน่วยกิตต่างสถาบัน งานจัดทำคู่มือการศึกษา งานติดต่อประสานงานกับทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิชาการต่างๆ ภายนอกสถาบัน เป็นต้น เมื่อมหาวิทยาลัยรังสิตเติบโตขึ้น มีคณะวิชาและสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จาก 2 คณะ 2 สาวิชาเมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็น 21 คณะ 61 สาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2544 ภาระงานวิชาการของสำนักงานมาตรฐานวิชาการ จึงจำเป็นต้องจัดสรรไปให้หน่วยงานอื่นๆ ดูแลรับผิดชอบ เพื่อรับรองการขยายตัวของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้สำนักงานมาตรฐานวิชาการ ได้พัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.