งานอื่นๆ
 •    งานสหกิจศึกษา

            เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมการการจัดให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3
และชั้นปีที่ 4 ไปปฏิบัติงานจริง ณสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ในฐานะพนักงานชั่วคราวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยนักศึกษาจะเข้าปฏิบัติงาน
ณ สถานประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการ และความรู้ในเรื่องการดำรงชีวิตในสังคมการทำงานสหกิจศึกษาเป็นมิติใหม่ของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะเป็นการจัดการศึกษาโดยขยายเครือข่ายของการดำเนินงานและรับผิดชอบการศึกษา   ซึ่งแต้เดิมผุ้รับผิดชอบต่อการศึกษาคือ
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น   แต่สหกิจศึกษาผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยวิชาชีพ
ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งนี้จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

            นักศึกษาสหกิจศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการไปปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับทราบด้วยตนเองว่า ขาดความรู้ในเรื่องใดที่จำเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน รวมทั้งได้รับรู้ถึงความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีสมัยใหม่
ความรู้เหล่านี่นำมาซึ่งการพัฒนาตนของนักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและทำให้นักศึกษาเหล่านี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการ
ต้องการ และสามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนในสังคมต่อไป

 
 
  • ประโยชน์ของโครงการสหกิจศึกษา
   • นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพ
   • มีโอกาสนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
   • ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงานโดยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
   • เพิ่มพูนโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานประกอบการหลังสำเร็จการศึกษา
   • เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
   • เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
   • เป็นการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ในการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา การพัฒนางานวิจัย และการบริการทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
   • สถานประกอบการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 
  • ข้อมูลต่างๆ
  • งานสัมนาสหกิจ
 
 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.