เอกสารส่วนกลาง ประจำปี 2561
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา

 

ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสาร เอกสารประกอบ
มรส.สมว.อ1.1.1  จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร Link
มรส.สมว.อ1.1.2  ตัวเล่มหลักสูตร มคอ. 2  Link
มรส.สมว.อ1.1.3  รายชื่ออาจารย์ที่ขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
 การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
Link
มรส.สมว.อ1.1.4  แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด Link
มรส.สมว.อ1.1.5  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร Link
มรส.สมว.อ1.1.6  การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
 และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
Link
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสาร เอกสารประกอบ
มรส.สมว.อ4.3.1  ข้อมูลรายนามอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Link
มรส.สมว.อ1.1.1  จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร Link
     
     
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
การประเมินผู้เรียน
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสาร เอกสารประกอบ
มรส.สมว.อ5.3.1  ระบบฐานข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ Link
     
     
     
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสาร เอกสารประกอบ
มรส.สมว.อ5.4.1  รายงานผลการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ Link
     
     
     
     
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 Link
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 Link
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 Link
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Link
   ISCED Fields of Education and Training 2013      Link
   รหัสหลักสูตร 14 หลัก Link
   มคอ. 1 
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา Link
   การปิดดำเนินการหลักสูตร Link
   มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต Link
 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677