เอกสารส่วนกลาง ประจำปี 2561
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา

 

หมายเลขเอกสาร : มรส.สมว.อ1.1.3
รายชื่ออาจารย์ที่ขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
 การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน หลักสูตร/สาขาวิชา เอกสารประกอบ
1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ Download
2 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางธุรกิจ สังคม และการเมือง Download
3 คณะดิจิทัลอาร์ต หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต Download
4 วิทยาลัยครูสุริยเทพ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา Download
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Download
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา Download
5 สถาบันรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต Download
6 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Download
7 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Download
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Download
8 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ Download
9. วิทยาลัยนานาชาติจีน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Download

10.

คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม Download
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม Download
11. สถาบันเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล Download

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677