เอกสารส่วนกลาง ประจำปี 2561
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา

 

หมายเลขเอกสาร : มรส.สมว.อ1.1.5
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร

ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน เอกสารประกอบ
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Download
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ Download
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ Download
4 คณะพยาบาลศาสตร์ Download
5 คณะเทคนิคการแพทย์ Download
6 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา Download
7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก Download
8 คณะวิทยาศาสตร์
9 คณะทัศนมาตรศาสตร์ Download
10 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ Download
11 คณะรังสีเทคนิค Download
12 คณะเทคโนโลยีอาหาร Download
13 คณะนวัตกรรมเกษตร Download
14 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
15 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ Download
16 วิทยาลัยการออกแบบ Download
17 คณะดิจิทัลอาร์ต Download
18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
19 คณะบัญชี Download
20 คณะบริหารธุรกิจ Download
21 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Download
22 คณะศิลปศาสตร์ Download
23 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ Download
24 คณะนิติศาสตร์ Download
25 สถาบันเศรษฐศาสตร์ Download
26 วิทยาลัยดนตรี Download
27 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Download
28 วิทยาลัยครูสุริยเทพ Download
29 สถาบันรัฐศาสตร์ Download
30 สถาบันการบิน Download
31 วิทยาลัยนานาชาติจีน Download
32 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ Download
33 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Download
34 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม Download
35 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ Download
36 วิทยาลัยนานาชาติ Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677