เอกสารส่วนกลาง ประจำปี 2561
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา

 

มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน หลักสูตร/สาขาวิชา เอกสารประกอบ
1 ครั้งที่ 1/2558   วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 Link
2 ครั้งที่ 2/2558   วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 Link
3 ครั้งที่ 3/2558   วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 Link
4 ครั้งที่ 4/2558   วันที่ 23 กันยายน 2558 Link
5 ครั้งที่ 1/2559   วันที่ 23 มีนาคม 2559 Link
6 ครั้งที่ 2/2559   วันที่ 22 มิถุนายน 2559 Link
7 ครั้งที่ 3/2559   วันที่ 21 กันยายน 2559 Link
8 ครั้งที่ 4/2559   วันที่ี 23 พฤศจิกายน 2559 Link
9 ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 22 มีนาคม 2560 Link
10 ครั้งที่ 2/2560   วันที่ 21 มิถุนายน 2560 Link
11 ครั้งที่ 3/2560   วันที่ 20 กันยายน 2560 Link
12 ครั้งที่ 4/2560   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 Link
13 ครั้งที่ 1/2561   วันที่ 21 มีนาคม 2561 Link
14 ครั้งที่ 2/2561   วันที่ 20 มิถุนายน 2561 Link
15 ครั้งที่ 3/2561   วันที่ 19 กันยายน 2561 Link
16 ครั้งที่ 4/2561   วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 Link
17 ครั้งที่ 1/2562   วันที่ 20 มีนาคม 2562 Link
18 ครั้งที่ 2/2562   วันที่ 19 มิถุนายน 2562 Link
19 ครั้งที่ 3/2562   วันที่ 18 กันยายน 2562 Link
20 ครั้งที่ 4/2562   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 Link
21 ครั้งที่ 1/2563   วันที่ 18 มีนาคม 2563 Link

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677