เอกสารส่วนกลาง ประจำปี 2561
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา

 

หมายเลขเอกสาร : มรส.สมว.อ 1.1.1
 จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน หลักสูตร/สาขาวิชา เอกสารประกอบ
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
Download
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Download
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม Download
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Download
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ Download
4 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก Download
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต Download
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก Download
5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Download
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) Download
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Download
6 คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Download
7 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
Download
8 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ Download
9 คณะทัศนมาตรศาสตร์
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
Download
10 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Download
11 คณะเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร Download
12 คณะนวัตกรรมเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร Download
13 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน
Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Download
หลักสูตรวิศวกรรมดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Download
14 วิทยาลัยการออกแบบ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน Download
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ Download
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย Download
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ Download
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ Download
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ Download
15 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
Download
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Download
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Download
17 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Download
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต Download
18 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ Download
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
Download
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) Download
19 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
Download
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น Download
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Download
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส Download
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Download
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา Download
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Download
20 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรบํณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย Download
หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง Download
หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบท และการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต Download
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบท และการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ Download
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Download
21 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต Download
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) Download
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Download
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต Download
22 สถาบันเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Download
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
Download
23 วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต Download
หลักสูตรดุริยางคศาสตรหาบัณฑิต Download
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี Download
24 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง Download
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง Download
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกล) Download
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางธุรกิจ สังคม และการเมือง Download
25 คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Download
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Download
หลักสูตรบัณชีมหาบัณฑิต Download
26 คณะดิจิทัลอาร์ต หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต Download
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค Download
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต Download
27 วิทยาลัยครูสุริยเทพ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา Download
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Download
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Download
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ Download
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา Download
28 สถาบันรัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Download
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต Download
29 สถาบันการบิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์
Download
30 วิทยาลัยนานาชาติจีน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
Download
31 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
Download
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ Download
32 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Download
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Download
33 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ Download
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม Download
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม Download
34 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ Download
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ Download
35 คณะรังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค Download
36 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ Download

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677