เอกสารส่วนกลาง ประจำปี 2561
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา

 

การปิดดำเนินการหลักสูตร

ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน หลักสูตร/สาขาวิชา เอกสารประกอบ
1 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ศึกษาสาทรธานี) Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศการแพทย์ Download
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ Download
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ Download
3 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอกนิกส์ Download
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (นานาชาติ) Download
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศและุธุรกิจออนไลน์ (นานาชาติ) Download
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) Download
4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ (นานาชาติ) Download
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ Download
5 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม Download
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก Download
6 คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) Download
7 วิทยาลัยนานาชาติจีน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) Download
8 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์ Download
9 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Download
10 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสุขภาพระหว่างประเทศ Download
11 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Download
12 คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิฃาเทคนิคการแพทย์ Download
13 คณะบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Download
14 คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677