เอกสารส่วนกลาง ประจำปี 2561
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา

 

ระดับคณะวิชา
องค์ประกอบที่ 1 การการผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หมายเลขเอกสาร
รายชื่อเอกสาร เอกสารประกอบ
มรส.สมว.อ4.3.1  ข้อมูลรายนามอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Link
     
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 Link
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 Link
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 Link
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Link
   ISCED Fields of Education and Training 2013      Link
   รหัสหลักสูตร 14 หลัก Link
   มคอ. 1 
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา Link
   การปิดดำเนินการหลักสูตร Link
   มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต Link
 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677