เอกสารส่วนกลาง ประจำปี 2561
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน เอกสารประกอบ
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Download
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ Download
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ Download
4 คณะพยาบาลศาสตร์ Download
5 คณะเทคนิคการแพทย์ Download
6 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา Download
7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก Download
8 คณะวิทยาศาสตร์
9 คณะทัศนมาตรศาสตร์ Download
10 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ Download
11 คณะเทคโนโลยีอาหาร Download
12 คณะนวัตกรรมเกษตร Download
13 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ Download
14 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ Download
15 วิทยาลัยการออกแบบ Download
16 คณะดิจิทัลอาร์ต Download
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
18 คณะบัญชี Download
19 คณะบริหารธุรกิจ Download
20 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Download
21 คณะศิลปศาสตร์ Download
22 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ Download
23 คณะนิติศาสตร์ Download
24 สถาบันเศรษฐศาสตร์ Download
25 วิทยาลัยดนตรี Download
26 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Download
27 วิทยาลัยครูสุริยเทพ Download
28 สถาบันรัฐศาสตร์ Download
29 สถาบันการบิน Download
30 วิทยาลัยนานาชาติจีน Download
31 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ Download
32 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Download
33 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม Download
34 คณะรังสีเทคนิค Download
35 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ Download
36 บัณฑิตวิทยาลัย Download
37 สถาบัน Gen.Ed. Download
38 วิทยาลัยนานาชาติ Download
39 สถาบันภาษาอังกฤษ Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร. 02-791-5671 , 02-791-5676  โทรสาร 02-791-5677