รู้จัก สมว.

 

 • บุคลากร
  อาจารย์กิตติศักดิ์  ไตรพิพัฒพรชัย
  ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
  เบอร์โทรศัพท์ 02-791-5667
  e-Mail : kittisak@rsu.ac.th
     
  คุณรชาดา  โตสิงห์ตระกูล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
  เบอร์โทรศัพท์ 02-791-5679
  e-Mail : rachada.t@rsu.ac.th
     
  คุณรัตนจินต์    จิตตานุภาพ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
  เบอร์โทรศัพท์ 02-791-5670
  e-Mail : ratanagin.j@rsu.ac.th
     
  ผศ. ดร. สุดาญา  ออประยูร
  อาจารย์ประจำสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
  เบอร์โทรศัพท์ 02-791-5673
  e-Mail : soudaya.o@rsu.ac.th
     
  คุณวันทนา    สุวรรณสิงห์
  เลขานุการสำนักงานมาตรฐานวิชาการ
  เบอร์โทรศัพท์ 02-791-5671
  e-Mail : wanthana.s@rsu.ac.th
     
  คุณภัทรภร  ทองหรี่
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์ 02-791-5674
  e-Mail : phatharaporn.t@rsu.ac.th
     
  คุณนงเยาว์  พันธ์น้อย
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์ 02-791-5676
  e-Mail : nongyaow.p@rsu.ac.th
     
  คุณจิรพร สอนธรรม
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เบอร์โทรศัพท์ 02-791-5672
  e-Mail : jiraporn.s@rsu.ac.th

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.