รู้จัก สมว.

 

 • ปรัชญา ปณิธาน

  • ปรัชญา (Philosophy)

  สนับสนุนคุณภาพวิชาการ มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ สร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย ก้าวไกลสู่อาเซียน

  • ปณิธาน(Pledge)

  สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และ
  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นขุมพลัง
  ทางปัญญาของชาติและเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  • วิสัยทัศน์ (Vision)

  สำนักงานมาตรฐานวิชาการจะสนับสนุนคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
  สนับสนุนวิทยาลัย/คณะให้พัฒนาหลักสูตรที่ดี มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ 
  สังคม และประเทศชาติและประชาคมอาเซียน

  • พันธกิจ (Mission)

  1.  ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ในวิทยาลัย/คณะ/สถาบันต่างๆ 
  2.  มุ่งเน้นการสนับสนุนวิทยาลัย/คณะในการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิชาให้มีมาตรฐาน      
       มีความเป็นเลิศทางวิชาการและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
       แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  ในสถานการณ์ปัจจุบัน
  3.  จัดระบบการดำเนินงานในเรื่องของหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
  4.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ เสริมสร้างประสบการณ์จริง
       และสนับสนุนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

  • วัตถุประสงค์์ (Objective)

  1. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  โดยให้การสนับสนุนตามกรอบ
      ภาระหน้าที่ที่กำหนด และสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อร่วมกับวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน วิชาในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาเนื้อหาวิชา ให้มีมาตรฐาน  มีความเป็น
      เลิศทางวิชาการ และเป็นหลักสูตรที่เน้นความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล  
      การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาต่างประเทศ และเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้าง
      ประสบการณ์จริง รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
  3. เพื่อจัดระบบงานกระบวนการทางด้านหลักสูตรให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก 
      และมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อสนับสนุนให้มีวารสารทางวิชาการตามลักษณะกลุ่มวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพ 
      เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ และผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) หรือผ่านการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ
  5. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
      ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

   

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.