รู้จัก สมว.

 

  • ภาระกิจหลักของสำนักงาน

                  งานมาตรฐานหลักสูตร มีการกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินงานมาตรฐานหลักสูตรที่ชัดเจน และมีระบบติดตามงานมาตรฐานหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร และกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                  งานสหกิจศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเสริมสร้างประสบการณ์จริง โดยการบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ หรือเปิดหลักสูตรใหม่ และประสานงานกับคระวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง โดยมีคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา   
                  งานส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ได้ผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น ตลอดจน ให้อาจารย์ได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน โดยเสนอผลงานผ่านคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเบื้องต้น คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ตลอดจนติดตามการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์หลังได้รับตำแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื้อง 
                  งานวารสารทางวิชาการ เป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  โดยให้เป็นไปตามลักษณะของกลุ่มวิชาชีพดังนี้คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มศิลปกรรมและการออกแบบ กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มนิเทศศาสตร์ และกลุ่มศิลปศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประจำวารสารในแต่ละวารสาร 
                  งานบทคัดย่อ เป็นการรวบรวมบทคัดย่อของโครงงานนักศึกษาปีสุดท้าย เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ์ 
                  งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นงานส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักศึกษาผลิตผลงานที่ดี มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีระเบียบการส่งผลงานเข้าประกวด และรางวัลที่ชัดเจน โดยจะจัดประกวดและมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.