งานอื่นๆ
  •    งานวารสาร / การดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรัสิต ปีการศึกษา 2554
    1. กลุ่มคณะแพทยศาสตร์  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วารสารสุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Bull Health, Sci & Tech)
Volume 10, Number 1-2 : 20010 
      

 

 

    2. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
 Volume 13, Number 3, January-April 2010   
 

 

 

 

 
    3. กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  
Volume 7, Number 2 July-December 2011
     

 

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์  
Volume 8, Number 1 January-June 2012  
   

 

 

 

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์    
Volume 15, Number 1,  July-December 2011

 

 

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์    
Volume 15, Number 2,  January-June 2012  
 

 

    

 

วารสารดนตรีรังสิต    
Volume 6,  Number 2,  July-December 2011
  

 

 

วารสารดนตรีรังสิต    
Volume 7,  Number 1,  January-June 2012  

 

 

 
    4. วารสารรังสิตสารสนเทศ

วารสารรังสิตสารสนเทศ
ปีที่ 15  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 
 

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.