งานอื่นๆ
  •    ข้อมูลรางวัลวิจัยดีเด่น และสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
  • ข้อมูลรางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
ลำดับ
โครงการปริญญานิพนธ์และศิลปนิพนธ์
วิทยาลัย/คณะ
รายชื่อนักศึกษา
1.

การศึกษาการออกแบบและสร้างระบบควบคุมและติดตามผลรถเข็นจ่ายยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์

นายทีระศักดิ์  เก้าเอี้ยน 
นางสาวปภาศรี  ปัญญาเลิศ
นายศุภกร  ขุมทอง

2.
การแยกเพศจากตัวอย่างเลือดแห้งของมนุษย์ โดยใช้เทคนิค LAMP

คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

นางสาวฐิตินันท์  ศราธพันธุ์ 
นายวิรัตน์  ธีรศานต์ 

3.

ผลของควันธูปต่อสมรรถภาพปอดในคนไทยที่ทำงานสัมผัสควันธูป

คณะกายภาพบำบัด  

นางสาวนูรีซัน  อะมิยะ
นางสาวธัญวรัตน์  จันทร์ศรี
นางสาวนฤมล  ต๊ะเทียน
นางสาวรุ่งทิวา  สีเพ่ง

4.

การผลิตโปรตีน  GroEL ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei
โดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม

คณะเทคนิคการแพทย์

นายเจษฎา  หอมเศียร 
นางสาวบุพพชา  ค้ำคูณ
นางสาวภัณฑิรา  มาตยาบุญ
นางสาวภัสพร  แซ่เตียว

5.

การศึกษาประสิทธิภาพการจับกันของสารฟลาโวนอยด์บางชนิดกับเอนไซม์ Cyclooxygenase-2 โดยใช้โปรแกรม AutoDock 4.0 และ AutoDock Vina 1.0

คณะเภสัชศาสตร์ 

นายติณณภพ โตอุรวงศ์

6.
การศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด จากเมล็ดข้าวโพดสีม่วงผง โดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยี

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

นางสาวศรินญา  อรุณนวล 
นางสาวศุภรานันท์  จงใจลาน

7.

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
บัณฑิตที่ฝึกสหกิจศึกษากับทำปริญญานิพนธ์คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอายาโกะ  จูรบูรณ์   
8

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขายสินค้าผ่านทางเฟสบุค
ของผู้ประกอบการรายย่อยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวศศิธร  ศาลากลาง 
9.
ที่พักตากอากาศ ณ เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายชีระ  มนตรีวัฒน์   
10.
บรรจุภัณฑ์จากกล้วย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี        

นายรัชนิล  ทิพย์พาวัลย์ 
นายณัฐศักดิ์  ทวิสุวรรณ

11.
การออกแบบและสร้างเครื่องจักรสำหรับงานติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ดิน

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นายสิปปวิชญ์  นาเมืองรักษ์ 
นายพนิต  ผาสุก

12.

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยสารสะสมความร้อน 2

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

นายสาริน  ทวีธนวิกัย 

13.
วิเคราะห์การนำเสนอเนื้อหาข่าวและภาพข่าวเด็ก สตรี เยาวชน ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์

นางสาวสุธาธินี  แย้มบู่    
14.
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้คำในข่าวสาร
บันเทิงระหว่างหนังสือพิมพ์ออนไลน์เดลินิวส์กับไทยรัฐ

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์

นางสาวชนกนาถ  พุฒเมือง
15.

การประเมินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนกับ กทช.
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์์

นายพงศธร  วิชัยดิษฐ   
16.

โครงการศึกษาออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจ
จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

นายเอก  ชัยเพ็ชร
17.
โครงการออกแบบชุดตัวอักษรไทย ตามลักษณะไม้มงคล 10 ชนิด

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

นายจักรภัทร  อูปคำ 
18.

กาลเวลาที่ล่วงเลย

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

นายภาสกร  รังสิยานนท์  
19.

โครงงานการดูแลการผลิตเพลงเจนท์ (Djent)

วิทยาลัยดนตรี
สาขาวิชาการผลิตดนตรี       

นายโฌน  ดาวมณี      
20.

โครงการออกแบบสื่อศิลปะมัลติมีเดียประยุกต์ เรื่อง กล่อง

คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

นายชัยวัฒน์  เกษมนิธิโชค 
 
 
  • ข้อมูลรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555
ลำดับ
โครงการปริญญานิพนธ์และศิลปนิพนธ์
วิทยาลัย/คณะ
รายชื่อนักศึกษา
  รางวัลรองชนะเลิศ

 
1.

เครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

นายณัฐพงศ์  นาคทุ่งเตา 
นายกฤตภาส  อินทรโชติ
นายโมฮัมหมัดอามีน  กระจ่างลิขิต

2.

โครงการพัฒนาการสื่อสารตราสินค้าผลิตภัณฑ์สปาตราชาร์ม

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการโฆษณา

นายภูวิศ  แก้วสองเมือง 

3.

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง The blanket

คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

นางสาวภัสราภรณ์  ตามภานนท์ 

4.

โครงการออกแบบอากาศยานเบาพารามอเตอร์เพื่อการใช้งานสาธารณประโยชน์

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

นายสมประสงค์  ศรีปัญญา 
นายทัศน์พล  นุชเทศ 

  รางวัลรองชนะเลิศ    

1.

Hydrogen Fuel Cell

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

นายองค์เอก  เกสโร 
นายอัมรินทร์  กิจศิริ

2.

โครงการสร้างสรรค์สื่อภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชามัลติมีเดีย

นางสาวจีระนันท์  ภูคันธะโสม 
3.
โครงการออกแบบแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง The bird is staring at the fish
faling from the sky at the top of the roof under the sun in another
one fine day.

คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

นางสาวกนิษฐรินทร์ ไทยแหลมทอง

4.
โครงการบำบัดน้ำฟื้นฟูสภาพลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบวกกับการพัฒนาชุมชน
ให้ดีขึ้น

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบภายใน

นางสาวนุชนัดดา  เหล่าสัมฤทธิ์     

  รางวัลรองชนะเลิศ    
1.

ระบบเก็บข้อมูลงานติดตั้งอุปกรณ์และส่งมอบโครงการ  ผ่าน Android Mobile

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายอนุชา  ช่วงสุวนิช 

2.

กังหันบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นายคมเคียว  รูปคม 
นายพูนสุข  ทรัพย์ผ้าพับ
นายกัมปนาท  ลี้วัฒนา 

3.

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง สิงห์แบตตาเลี่ยน กับ เกรียนพระ

คณะนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

นายธนณัฐ  สุขเจริญ 
นายรัฐศาสตร์  วงศ์ชีวสุทธิ์
นายเยี่ยมยุทธ  เตโชทัย

4.

โครงการออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ  เรื่อง  อุจจาระก้อนใหญ่

คณะดิจิทัลอาร์ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

นายรัชวุฒิ  พฤกภูษณ   
5.

โครงการศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจมา
จากศิลปะกระดาษ  เรื่อง Hyperreality

คณะศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

นายศัลยวิทย์  ดวงอัมพร    
       

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.