งานอื่นๆ
  •    งานวารสาร / การดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรัสิต ปีการศึกษา 2561
    1. กลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Bulletin of Health Science and Technology (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)

Volume 16, Number 2, July–December  2018   

Interprofessional Journal of Health Sciences (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)

Volume 17, Number 1, January-June  2019

 
    2. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต (วารสาร Online ผ่านการ รับรองคุณภาพ TCI กลุ่มที่ 2)
- ปีที่ 21 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
- ปีที่ 22 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2562 (ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCI)

 

 
    3. กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 14, Number 2 July-December 2018  

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 15, Number 1 January-June 2019 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 (ดำเนินการเผยแพร่ออนไลน์)

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 22, Number 22, Number 1 July-December 2018

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 23, Number 1, January-April 2019
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 23, Number 2, May-August 2019
วารสารดนตรีรังสิต  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)                           
Volume 13,  Number 2,  July-December 2018

วารสารดนตรีรังสิต  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)                           
Volume 14,  Number 1,  January-June 2019

วารสารรังสิตสารสนเทศ  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 มิถุนายน-ธันวาคม 2561

วารสารรังสิตสารสนเทศ  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

 

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

 

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)   

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

 

Journal of Current Science and Technology
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 และ ACI)
Volume 8,  Number 2,  July-December  2018

 


Journal of Current Science and Technology
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 และ ACI)

Volume 9,  Number 1,  January-June 2019

Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
Volume 5,  Number 2,  July-December  2018
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 

Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
Volume 6,  Number 1,  January-June 2019
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

Rangsit Journal of Educational Studies
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก TCI กลุ่มที่ 2)
Volume 5,  Number 2,  July-December 2018

 

Rangsit Journal of Educational Studies
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก TCI กลุ่มที่ 2)

Volume 6,  Number 1,  January-June 2019 (ดำเนินการเผยแพร่ออนไลน์)

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.