งานอื่นๆ
  •    งานวารสาร / การดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรัสิต ปีการศึกษา 2560
    1. กลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Bulletin of Health Science and Technology (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)

Volume 15, Number 2, July–December  2017   

Bulletin of Health Science and Technology (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)

Volume 16, Number 1, January-June  2018

 
    2. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต (วารสาร Online ผ่านการ รับรองคุณภาพ TCI กลุ่มที่ 2)
- ปีที่ 20 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
- ปีที่ 21 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2561

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ
 
    3. กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 13, Number 2 July-December 2017  

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 14, Number 1 January-June 2018 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2561

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 21, Special (August 2017) 

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 21, Number 2,  January-June 2018
วารสารดนตรีรังสิต  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)                           
Volume 12,  Number 2,  July-December 2017

วารสารดนตรีรังสิต  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)                           
Volume 13,  Number 1,  January-June 2018

วารสารรังสิตสารสนเทศ  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

วารสารรังสิตสารสนเทศ  (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

 

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)   

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561

 

Rangsit Journal of Arts and Science ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Current Science
and Technology ตั้งแต่ Volume 8,  Number 1,  January-June 2018
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 และ ACI)
Volume 7,  Number 2,  July-December  2017

 


Rangsit Journal of Arts and Science ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Current Science
and Technology ตั้งแต่ Volume 8,  Number 1,  January-June 2018
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 และ ACI)

Volume 8,  Number 1,  January-June 2018

Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
Volume 4,  Number 2,  July-December  2017
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 

Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities
Volume 5,  Number 1,  January-June 2018
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

Rangsit Journal of Educational Studies
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก TCI กลุ่มที่ 2)
Volume 4,  Number 2,  July-December 2017

 

Rangsit Journal of Educational Studies
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก TCI กลุ่มที่ 2)

Volume 5,  Number 1,  January-June 2018

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.