งานอื่นๆ
 •    งานวารสาร / การดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรัสิต ปีการศึกษา 2559
  1. กลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Bulletin of Health Science and Technology
Volume 14, Number 2, July–December 2016          
Bulletin of Health Science and Technology
Volume 15, Number 2, January-June 2017         
 
  2. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต (วารสาร Online ผ่านการ รับรองคุณภาพ TCI กลุ่มที่ 2)
- ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
- ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

 
  3. กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 12, Number 2 July-December 2016  

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Volume 13, Number 1 January-June 2017 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
ปีที่ 11 ฉบับที่ 20 มกราคม-มิถุนายน 2559

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
ปีที่ 12 ฉบับที่ 21 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 20, Number 1, July-December 2016               
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 20, Number 2, January-June 2016         
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
วารสาร Rangsit Music Journal 
Volume 11, Number 2, July-December 2016
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

วารสาร Rangsit Music Journal
Volume 12, Number 1, January-June 2017
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

 
  4. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
ไม่มีการดำเนินการ

  

 

 
  5. วารสารรังสิตสารสนเทศ
วารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559   
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2) 

วารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2) 

 
  6. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน    

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 1) 

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน    

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 1) 

 
  7. Rangsit Journal of Arts and Science 
Rangsit Journal of Arts and Science 
Volume 6, Number 2, July-December 2016
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Rangsit Journal of Arts and Science 
Volume 7, Number 1, January-June 2017
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

 

  8. Rangsit Journal of Social Sciences
Rangsit Journal of Social Sciences
Volume 3, Number 1, July-December 2016
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 

Rangsit Journal of Social Sciences
Volume 4, Number 1, January-June 2017
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 
  9. Rangsit Journal of Information Technology
Rangsit Journal of Information Technology
(ไม่มีดำเนินการ)
  10. Rangsit Journal of Educational Studies
Rangsit Journal of Social Science  

Volume 3, Number 1, January-June 2016
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

Rangsit Journal of Social Science 

Volume 3, Number 2, July-December 2016
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.