งานอื่นๆ
 •    งานวารสาร / การดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรัสิต ปีการศึกษา 2558
  1. กลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Bulletin of Health Science and Technology
Volume 13, Number 2, July–December  2015          
 
  2. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

(ไม่มีการดำเนินการ)

 
  3. กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
Volume 11, Number 2 July-December 2015   

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
Volume 12, Number 1 January-June 2016   

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ไม่มีการดำเนินการ)

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 19, Number 1,  July-December 2014               
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 19, Number 2,  January-June 2016          
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 19, Number 3 (พฤษภาคม 2559)
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

วารสาร Rangsit Music Journal 
Volume 10,  Number 2,  July-December 2015
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

วารสาร Rangsit Music Journal
Volume 11,  Number 1,  January-June 2016
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

 
  4. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
วารสารศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2557            

วารสารศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2557    

 
  5. วารสารรังสิตสารสนเทศ
วารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคา-มิถุนายน 2558            
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2) 

วารสารรังสิตสารสนเทศ

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558    
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2) 

 
  6. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน    

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558            
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 1) 

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน    

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558         
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 1) 

 
  7. Rangsit Journal of Arts and Science 
Rangsit Journal of Arts and Science 
Volume 5,  Number 2,  July-December  2015
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Rangsit Journal of Arts and Science 
Volume 6,  Number 1,  January-June 2016
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

 

  8. Rangsit Journal of Social Sciences
Rangsit Journal of Social Sciences
Volume 2,  Number 2,  July-December  2015
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 

Rangsit Journal of Social Sciences
Volume 3,  Number 1,  January-June 2016
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 
  9. Rangsit Journal of Information Technology
Rangsit Journal of Information Technology
(ไม่มีดำเนินการ)
  10. Rangsit Journal of Social Science
Rangsit Journal of Social Science  

Volume 2,  Number 1,  January-June  2015
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

Rangsit Journal of Social Science 

Volume 2,  Number 2,  January-June  2015
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.