งานอื่นๆ
 •    งานวารสาร / การดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรัสิต ปีการศึกษา 2557
  1. กลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Bulletin of Health Science and Technology
Volume 12, Number 1, January–June  2014          
Bulletin of Health Science and Technology
Volume 12, Number 2, July–December  2014            

 

Bulletin of Health Science and Technology
Volume 13, Number 1, January–June  2015

 

 
  2. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีที่ 16  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2556

 
  3. กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
Volume 10, Number 2 July-December 2014   

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
Volume 11, Number 1 January-June 2015   

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 9-10 ฉบับที่  16-17 มกราคม-ธันวาคม 2557               
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 18, Number 1,  July-December 2014               
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 18, Number 2,  January-June 2015          
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 18, Number 3 พิเศษครบรอบ 18 ปี
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

วารสาร Rangsit Music Journal 
Volume 9,  Number 2,  July-December 2014
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

วารสาร Rangsit Music Journal
Volume 10,  Number 1,  July-December 2015
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

 
  4. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน    

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557            
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 1) 

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน    

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558         
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 1) 

 
  5. Rangsit Journal of Arts and Science 
Rangsit Journal of Arts and Science 
Volume 4,  Number 2,  July-December  2014
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Rangsit Journal of Arts and Science 
Volume 5,  Number 1,  January-June 2015
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

 

  6. Rangsit Journal of Social Sciences
Rangsit Journal of Social Sciences
Volume 1,  Number 2,  July-December  2014
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 

Rangsit Journal of Social Sciences
Volume 2,  Number 1,  January-June 2015
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 
  7. วารสารรังสิตสารสนเทศ
วารสารวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

วารสารวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ปีที่ 20 ฉบับที่ 12 มกราคม-มิถุนายน 2557
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 
  8. Rangsit Journal of Educational Studies
Rangsit Journal of Educational Studies
Volume 1,  Number 1,  January-June 2014
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
Rangsit Journal of Educational Studies
Volume 1,  Number 2,  July-December  2014
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.