งานอื่นๆ
 •    งานวารสาร / การดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรัสิต ปีการศึกษา 2556
  1. กลุ่มคณะแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Bulletin of Health Science and Technology
Volume 11, Number 1, January–June  2013          
Bulletin of Health Science and Technology
Volume 11, Number 2, July–December  2013            
 
  2. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
Volume 16, Number 1, January–June  2013        
 
  3. กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
Volume 9, Number 2 July-December 2013       
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2)
วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
Volume 10, Number 1 January-June 2014     
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2)
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 17, Number 1,  July-December 2013               
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
Volume 17, Number 2,  January-June 2014          
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 2)
วารสาร Rangsit Music Journal
Volume 8,  Number 2,  July-December 2013  
วารสาร Rangsit Music Journal
Volume 9,  Number 1,  July-December 2014 
 
  4. กลุ่มคณะศิลปะและการออกแบบ
วารสารศิลปะและการออกแบบ
ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 มิถุนายน 2556
 
  5. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน    
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556             
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2) 
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน    
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557          
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2) 
 
  6. Rangsit Journal of Arts and Science 
Rangsit Journal of Arts and Science 
Volume 3,  Number 2,  July-December  2013
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)
Rangsit Journal of Arts and Science 
Volume 4,  Number 1,  January-June 2014
(ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1)

 

  7. Rangsit Journal of Social Sciences
Rangsit Journal of Social Sciences
Volume 1,  Number 1,  January-June 2014
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 
  8. Rangsit Journal of Information Technology   
Rangsit Journal of Information Technology 
Volume 1,  Number 1,  January-June 2013
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
Rangsit Journal of Information Technology   
Volume 1,  Number 2,  July-December  2013
(ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.