งานอื่นๆ
  •    งานวารสาร / การดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยรัสิต ปีการศึกษา 2555
    1. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
Volume 14, Number 1, January-June 2011   
 

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
Volume 14, Number 2, Juny-December 2011  

 
    2. กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 11  กรกฎาคม-ธันวาคม 2554     
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2)
     

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 12  มกราคม-มิถุนายน 2555   
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2) 
   

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 13  กรกฎาคม-ธันวาคม 2555   
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2)

 

 

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์    
Volume 16, Number 1,  July-December 2012         
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2)

วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์    
Volume 16, Number 2,  January-June  2013    
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2)  
 

 

วารสารดนตรีรังสิต    
Volume 7,  Number 1,  January-June  2012             
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2) 
  

วารสารดนตรีรังสิต    
Volume 7,  Number 2,  July-December  2012   
(ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCIกลุ่มที่ 2)  

 
    3. วารสารรังสิตสารสนเทศ

วารสารรังสิตสารสนเทศ
ปีที่ 16  ฉบับที่ 1  มกราคม–มิถุนายน 2553 
 

วารสารรังสิตสารสนเทศ
ปีที่ 16  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม–ธันวาคม 2553

 

 

วารสารรังสิตสารสนเทศ
ปีที่ 17  ฉบับที่ 1  มกราคม–มิถุนายน 2554
วารสารรังสิตสารสนเทศ
ปีที่ 17  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม–ธันวาคม 2554 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.