ตารางการประชุม
 
       • การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2563 18 มีนาคม 2563  
  ครั้งที่ 2/2563 17 มิถุนายน 2563  
  ครั้งที่ 3/2563 16 กันยายน 2563  
  ครั้งที่ 4/2563 18 พฤศจิกายน 2563  
 
       • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2563 25 กุมภาพันธ์ 2563  
  ครั้งที่ 2/2563 26 พฤษภาคม 2563  
  ครั้งที่ 3/2563 25 สิงหาคม 2563  
  ครั้งที่ 4/2563 20 ตุลาคม 2563  
 
       • การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ครั้งที่ 1/2563 8 มกราคม 2563  
  ครั้งที่ 2/2563 5 กุมภาพันธ์ 2563  
  ครั้งที่ 3/2563 4 มีนาคม 2563  
  ครั้งที่ 4/2563 1 เมษายน 2563  
ครั้งที่ 5/2563 29 เมษายน 2563  
  ครั้งที่ 6/2563 27 พฤษภาคม 2563  
  ครั้งที่ 7/2563 1 กรกฎาคม 2563  
  ครั้งที่ 8/2563 5 สิงหาคม 2563  
ครั้งที่ 9/2563 2 กันยายน 2563  
  ครั้งที่ 10/2563 7 ตุลาคม 2563  
  ครั้งที่ 11/2563 4 พฤศจิกายน 2563  
  ครั้งที่ 12/2563 2 ธันวาคม 2563  
 
 
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.