รายงานผลการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
 
  ลำดับ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน เอกสาร  
  1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Link  
  2 คณะทันตแพทยศาสตร์ Link  
  3 คณะเภสัชศาสตร์ Link  
  4 คณะพยาบาลศาสตร์ Link  
  5 คณะเทคนิคการแพทย์ Link  
  6 คณะกายภาพบำบัด Link  
  7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก Link  
  8 คณะวิทยาศาสตร์ Link  
  9 คณะทัศนมาตรศาสตร์ Link  
  10 คณะเทคโนโลยีอาหาร Link  
  11 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ Link  
  12 คณะนวัตกรรมเกษตร Link  
  13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Link  
  14 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ Link  
  15 คณะศิลปะและการออกแบบ Link  
  16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Link  
  17 คณะบัญชี Link  
  18 คณะบริหารธุรกิจ Link  
  19 วิทยาลัยนานาชาติจีน Link  
  20 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Link  
  21 คณะศิลปศาสตร์ Link  
  22 คณะนิเทศศาสตร์ Link  
  23 คณะนิติศาสตร์ Link  
  24 คณะเศรษฐศาสตร์ Link  
  25 วิทยาลัยดนตรี Link  
  26 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Link  
  27 วิทยาลัยรัฐกิจ Link  
  28 วิทยาลัยนานาชาติ Link  
  29 คณะศึกษาศาสตร์ Link  
  30 คณะดิจิทัลอาร์ต Link  
  31 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ Link  
  32 สถาบันการบิน Link  
  33 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ Link  
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.