กำหนดการรับเรื่องเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
                 คณาจารย์ที่ประสงค์จะขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอให้ส่งแบบ กสอ.01 และผลงานทางวิชาการ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเบื้องต้น และคณะกรรมการประจำคณะ มายังสำนักงานมาตรฐานวิชาการ ตามกำหนดรับเรื่องดังแสดงข้างล่างนี้
 
   • ครั้งที่ 1 กำหนดรับเรื่องภายใน 19 ธันวาคม 2562
   • ครั้งที่ 2 กำหนดรับเรื่องภายใน 13 มีนาคม 2563
   • ครั้งที่ 3 กำหนดรับเรื่องภายใน 15 พฤษภาคม 2563
   • ครั้งที่ 4 กำหนดรับเรื่องภายใน 17 สิงหาคม 2563
                       ***สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอตำแหน่งตามเกณฑ์เดิม ให้ส่งผลงานผ่านการพิจารณาเบื้องต้นระดับคณะแล้วมายังสำนักงานมาตรฐานวิชาการ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2561***

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.