งานมาตรฐานหลักสูตร

  • เอกสารสำหรับการจัดทำข้อกำหนดมหาวิทยาลัยรังสิต
ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน เอกสารประกอบ
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Download
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ Download
3 คณะเภสัชศาสตร์ Download
4 คณะพยาบาลศาสตร์ Download
5 คณะเทคนิคการแพทย์ Download
6 คณะกายภาพบำบัด Download
7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก Download
8 คณะวิทยาศาสตร์ Download
9 คณะทัศนมาตรศาสตร์ Download
10 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร Download
11 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ Download
12 คณะเทคโนโลยีอาหาร Download
13 คณะนวัตกรรมเกษตร Download
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download
15 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ Download
16 คณะศิลปะและการออกแบบ Download
17 คณะดิจิทัลอาร์ต Download
18 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
19 คณะบัญชี Download
20 คณะบริหารธุรกิจ Download
21 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Download
22 คณะศิลปศาสตร์ Download
23 คณะนิเทศศาสตร์ Download
24 คณะนิติศาสตร์ Download
25 คณะเศรษฐศาสตร์ Download
26 วิทยาลัยดนตรี Download
27 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Download
28 คณะศึกษาศาสตร์ Download
29 วิทยาลัยรัฐกิจ Download
30 คณะรัฐศาสตร์ Download
31 สถาบันการบิน Download
32 วิทยาลัยนานาชาติจีน Download
33 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ Download
34 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ Download
35 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม Download
36 บัณฑิตวิทยาลัย Download
37 สถาบันภาษาอังกฤษ Download
38 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ Download
39 สำนักหอสมุด Download

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.