งานมาตรฐานหลักสูตร
  • รายวิชาโท
วิทยาลัย/คณะ
หลักสูตร/สาขาวิชา
     คณะเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
     คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Link
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Link
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Link
     คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส Link
์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ Link
     คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา Link
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ Link
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ Link
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย Link
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล Link
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ Link
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง Link
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา Link
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ Link
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นนช) Link
     วิทยาลัยรัฐกิจ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Link
     วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นนช.) Link
     วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นนช) Link
     วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ Link
     สถาบันการทูตและการต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ (นนช) Link

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.