งานมาตรฐานหลักสูตร

  • ข้อมูลการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยรังสิต   ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558
ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน เอกสารประกอบ
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Download
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ Download
3 คณะเภสัชศาสตร์ Download
4 คณะพยาบาลศาสตร์ Download
5 คณะเทคนิคการแพทย์ Download
6 คณะกายภาพบำบัด Download
7 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก Download
8 คณะวิทยาศาสตร์ Download
9 คณะทัศนมาตรศาสตร์ Download
10 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ Download
11 คณะเทคโนโลยีอาหาร Download
12 คณะนวัตกรรมเกษตร Download
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download
14 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ Download
15 คณะศิลปะและการออกแบบ Download
16 คณะดิจิทัลอาร์ต Download
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
18 คณะบัญชี Download
19 คณะบริหารธุรกิจ Download
20 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Download
21 คณะศิลปศาสตร์ Download
22 คณะนิเทศศาสตร์ Download
23 คณะนิติศาสตร์ Download
24 คณะเศรษฐศาสตร์ Download
25 วิทยาลัยดนตรี Download
26 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Download
27 คณะศึกษาศาสตร์ Download
28 คณะรัฐศาสตร์ Download
29 สถาบันการบิน Download
30 วิทยาลัยนานาชาติจีน Download
31 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ Download
32 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ Download
33 สถาบันอาชญาวิทยาและกระบวนการบริหารงานยุติธรรม Download

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.