งานมาตรฐานหลักสูตร
 
  • แบบฟอร์มต่างๆ

                            แบบฟอร์มการเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท

                            แบบฟอร์มการเปิดดำเนินการหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก

                            แบบฟอร์มการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ผลลัพธ์ผู้เรียน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
  • แบบฟอร์มนอกที่ตั้ง
**ในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒินั้น ขอให้ท่านยึดตามแบบฟอร์มของสำนักงานมาตรฐานวิชาการเป็นหลัก ตัวหนังสือสีแดงเป็นส่วนที่ท่านต้องแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามหลักสูตรของท่าน หรือใช้เป็นข้อแนะนำในการจัดทำหลักสูตรสำหรับตัวอย่าง มคอ. ต่างๆ ให้ใช้เป็นแนวทางในการบรรยายหัวข้อต่างๆ

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.