งานมาตรฐานหลักสูตร
 
  • ระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

                            ๐ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 
  • ระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
  • ระเบียบหลักเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะ

Flowchart แสดงขั้นตอนการรับรองวิทยฐานะฯ

กฎกระทรวง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558

PowerPoint การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เอกสารการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ของมหาวิทยาลัยรังสิต (หนังสือที่ ศธ 0506(2)/4731 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562)

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.