งานมาตรฐานหลักสูตร

                หลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

                                   คลิกเลือก รายละเอียด เพื่อดูข้อมูลหลักสูตรของวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน ต่างๆ

ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน  
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์             รายละเอียด
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์             รายละเอียด
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์             รายละเอียด
4 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก             รายละเอียด
5 คณะพยาบาลศาสตร์             รายละเอียด
6 คณะเทคนิคการแพทย์             รายละเอียด
7 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา             รายละเอียด
8 คณะวิทยาศาสตร์             รายละเอียด
9 คณะทัศนมาตรศาสตร์             รายละเอียด
10 คณะรังสีเทคนิค             รายละเอียด
11 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์             รายละเอียด
12 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ             รายละเอียด
13 คณะเทคโนโลยีอาหาร             รายละเอียด
14 คณะนวัตกรรมเกษตร             รายละเอียด
15 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์             รายละเอียด
16 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ             รายละเอียด
17 วิทยาลัยการออกแบบ             รายละเอียด
18 คณะดิจิทัลอาร์ต             รายละเอียด
19 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์             รายละเอียด
20 คณะบริหารธุรกิจ             รายละเอียด
21 คณะบัญชี             รายละเอียด
22 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ             รายละเอียด
23 คณะศิลปศาสตร์             รายละเอียด
24 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์             รายละเอียด
25 คณะนิติศาสตร์             รายละเอียด
26 สถาบันเศรษฐศาสตร์             รายละเอียด
27 วิทยาลัยดนตรี             รายละเอียด
28 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม             รายละเอียด
29 วิทยาลัยครูสุริยเทพ             รายละเอียด
30 สถาบันรัฐศาสตร์             รายละเอียด
31 สถาบันการบิน             รายละเอียด
32 วิทยาลัยนานาชาติ             รายละเอียด
33 วิทยาลัยนานาชาติจีน             รายละเอียด
34 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ             รายละเอียด
35 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ             รายละเอียด
36 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม             รายละเอียด
@FTP_56kitti

 

 

 

 

 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.