งานตำแหน่งทางวิชาการ

  • รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งแยกตาม วิทยาลัย-คณะ
ลำดับที่ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน รายชื่ออาจารย์
1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ Link
2 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ Link
3 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ Link
4 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก Link
5 คณะพยาบาลศาสตร์ Link
6 คณะเทคนิคการแพทย์ Link
7 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา Link
8 คณะวิทยาศาสตร์ Link
9 คณะทัศนมาตรศาสตร์ Link
10 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร Link
11 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ Link
12 วิทยาลัยการออกแบบ Link
13 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ Link
14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Link
15 คณะบริหารธุรกิจ Link
16 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ Link
17 คณะศิลปศาสตร์ Link
18 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ Link
19 คณะนิติศาสตร์ Link
20 สถาบันเศรษฐศาสตร์ Link
21 วิทยาลัยดนตรี Link
22 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม Link
23 คณะบัญชี Link
24 คณะดิจิทัลอาร์ต Link
25 วิทยาลัยครูสุริยเทพ Link
26 สถาบันรัฐศาสตร์ Link
27 สถาบันการบิน Link
28 วิทยาลัยนานาชาติจีน Link
29 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ Link
30 คณะนโยบายสาธารณะและการจัดการ Link
31 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม Link
32 บัณฑิตวิทยาลัย Link
33 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ Link
34 คณะรังสีเทคนิค Link
35 สถาบันภาษาอังกฤษ Link
36 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ Link
37 วิทยาลัยนานาชาติ Link
38 สำนักงานมาตรฐานวิชาการ Link

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.