แสดงความยินดี
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธ 18 มีนาคม 2563
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
     
  1. รศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. รศ.ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
 
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พิเศษคนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธ 18 มีนาคม 2563
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้
     
  1. รศ.พิเศษ นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธ 18 มีนาคม 2563
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 13 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.ดร.สถาพร คำหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  2. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  3. ผศ.ดร.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ผศ.ชมนภัส ชูโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. ผศ.ดร.วรทัย ราวินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  6. ผศ.อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  7. ผศ.สิรดา ไวยาวัจมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์
  8. ผศ.ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์
  9. ผศ.ดร.พิมพ์อุไร ลิมปพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
  10. ผศ.ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  11. ผศ.นิธิภา อาจฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
  12. ผศ.นิศากร จุลรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
  13. ผศ.ดร.สุมามาลย์ ปานคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์
 
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษคนใหม่
        จากการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธ 18 มีนาคม 2563
        ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
     
  1. ผศ.พิเศษ นาวาโท นพ.ประพนธ์ จารุยาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  2. ผศ.พิเศษ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาจักษุวิทยา
  3. ผศ.พิเศษ พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาจักษุวิทยา
 
 
  แจ้งเตือน Upload มคอ.
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ S/2563 Upload มคอ.3 หรือ มคอ.4 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
  • ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 Upload มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
  • ทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 Upload มคอ.7 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 
  ดาวน์โหลด PowerPoint
 
 
 
 
 
     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

Copyright (c) 2015 Academic Standard Office, Rangsit University.